preskoči na sadržaj
Vijesti

Strategija i vizija poboljšanja rada škole i školskog okruženja i uloga međunarodnih projekata

 Praćenjem europskih i svjetskih trendova te analizom kvalitete rada i uspješnosti potreba i interesa učenika i učitelja, a sve u cilju poboljšanja školskog kurikuluma izradili smo dugoročnu strategiju rada naše škole. Strategija i vizija nam je kvalitetan razvoj i modernizacija škole pomoću novih metoda i pristupa za jačanje obrazovnog procesa u svrhu dobrobiti i uspješnosti učenika te prepoznatljivost i konkurentnost škole u gradu. Kako smo u IKT području dostigli značajnu razinu i ostvarili vrhunske rezultate, spoznali smo potrebu razvijanja životnih vještina, kao što su komunikacija, izgradnja kritičkog mišljenja, pozitivnog razmišljanja, brige za zdravlje, osvješćivanja sebe u svijetu i senzibiliziranje na različitosti. To je od velike je važnosti pri izgradnji svakog pojedinca za europske i svjetske dimenzije suživota. U svemu tome imaju ulogu međunarodni projekti u koje je naša škola uključena.

 


Da bismo u potpunosti ostvarili našu viziju moraju se zadovoljiti sljedeće uočene potrebe:

  1. Poboljšanje mentalnog i tjelesnog zdravlja učenika.

Naime, početkom svake nastavne godine u sklopu nastave tjelesne i zdravstvene kulture provode se inicijalna mjerenja učenika. Uočeno je povećanje tjelesne mase (pretilost) i smanjenje funkcionalnih sposobnosti učenika. Kako smo škola u centru grada izražen je nedostatak sigurnog vanjskog prostora (parkova i igrališta) što utječe na smanjivanje neophodnih tjelesnih aktivnosti. Pasivnost i moderna tehnologija pridonose otuđenju učenika, nedostatku komunikacije i socijalnih kontakata što izaziva bezvoljnost, nemotiviranost i nezainteresiranost sve većeg broja učenika i utječe na manjak empatije. U takvom okruženju uočljiv je porast agresivnosti i vršnjačkog nasilja.

  1. Stvaranje kreativnije i inovativnije okoline za rad i učenje.

Planirani projekt najnovije kurikularne reforme Škola za život usmjerava obrazovni sustav prema odmaku s prijenosa znanja (sadržaja) na razvoj temeljnih učeničkih kompetencija i stjecanje trajnih i uporabljivih znanja i vještina uvažavajući učenikove sposobnosti i prirodne sklonosti kao i uvođenje učenika u istraživački usmjerenu nastavu i razvoj kritičkog mišljenja. Samim time se osigurava veća autonomija učitelja u procesu poučavanja, od njih se zahtijeva veća kreativnost i primjena različitih inovativnih modela poučavanja.

  1. Osnaživanje pripadnosti europskom kulturnom nasljeđu.

Tijekom 2018. proveli smo niz aktivnosti kojima smo obilježavajući godinu kulturne baštine. Uočili smo značajan nedostatak interesa, motiviranosti i znanja kako o lokalnom tako i o europskom kulturnom nasljeđu kojem oni pripadaju. Kvalitetan razvoj (nove metode i pristupi za jačanje obrazovnog procesa) te razvijanje europske dimenzije naše škole ostvarit će se kroz naše zadane ciljeve: stvaranje moderne, kreativne i interaktivne nastave okrenute europskoj, interkulturalnoj dimenziji i pozitivnim promjenama u svrhu mentalnog i tjelesnog zdravlja.

Planiramo razvijati kreativnost, interaktivno poučavanje otvorenost za nove spoznaje i stalno iznalaženje drugačijih odgojnih postupaka za poticanje motivacije učitelja za inovativnu nastavu s interaktivnim metodama koja bi povezala učitelje i učenike i učinila nastavu zanimljivom i stalno pronalazili nove načine približavanja stvarnosti. Usmjereni smo na istraživanje nastavne prakse i stalnu edukaciju za razvijanje motivacije za učenje sa svim potencijalima. Naši sljedeći koraci su usmjeriti obrazovanje na stvaranje zdravog, uspješnog, sretnog i zadovoljnog pojedinca koji će postati funkcionalan, odgovoran i produktivan. Osim ovladavanja činjeničnim znanjem, stvaramo školu koja teži razvoju znanja i vještina učenika pomoću kojih će kvalitetno djelovati na svim životnim područjima.


 

Ključna područja za napredak

Iz navedenih potreba naše škole odredili smo tri ključna područja u kojima trebamo ostvariti napredak, a to su:

1.OSVJEŠĆIVANJE VAŽNOSTI BRIGE ZA MENTALNO I TJELESNO ZDRAVLJE Učenici dobar dio vremena provode u školi, koja je ključno mjesto oblikovanja njihove opće dobrobiti uključujući društvene, fizičke i emocionalne aspekte. Promicanje zdravlja u školama čini sastavni dio političkog razvoja europskog obrazovanja, a škola koja promiče zdravlje definira se kao škola u kojoj se skrbi o zdravlju i dobrobiti svih učenika i osoblja. U tu se svrhu želimo provoditi strukturirani i sustavni plan kojim je obuhvaćeno sedam važnih komponenta: zdrave školske politike, školsko fizičko ozračje, školsko društveno ozračje, vještine pojedinaca u pogledu zdravlja i akcijske kompetencije, povezanost sa zajednicom i zdravstvene usluge. Zdravlje i dobrobit učenika doprinose njihovoj sposobnosti da iskoriste kvalitetnu nastavu, koju namjeravamo još više poboljšati u skladu s razvojem životnih vještina i usmjeravanje na razvoj najviših osobnih potencijala. Potrebno je naglašavati optimizam i pozitivne strane ljudskog funkcioniranja čime se oslobađa od stresa i negativnih emocija i otvaramo razumijevanju vlastitih i tuđih emocija. Uz brigu o mentalnom zdravlju potrebno je još naglašenije educirati učenike o zdravoj prehrani i važnosti tjelesnih aktivnosti.

2. INOVATIVNOST I KREATIVNOST U NASTAVNOM PROCESU Obzirom na sve manji broj učenika na području centra grada izuzetno nam je važno povećati atraktivnost i konkurentnost škole, kvalitetu i profesionalnost osoblja te naglasiti međunarodnu dimenziju naše ustanove koja će imati bogatiji i moderniji školski kurikulum zahvaljujući novim idejama stečenim na europskim seminarima. Želimo poboljšati organizaciju rada i razvijati inovativnost i kreativnost u školi primjenom novih motivirajućih metoda koje pospješuju razvoj životnih vještina, kritičkog razmišljanja, istraživačkog duha a sve za razvoj kompetencija bitnih za uspjeh i konkurentnost na tržištu rada. Stručno usavršavanje učitelja olakšat će provođenje promjena i primjenu inovacija u našoj sredini. Osim poboljšanja kvalitete nastave i unapređenje školskog kurikuluma kroz uvođenje inovacija, modernih izvannastavnih aktivnosti, želimo jačati djelovanje i produktivnost u centrima izvrsnosti u kojima će se realizirati sva znanja i nove ideje stečene na stručnim usavršavanjima te uključiti sve nastavnike i učenike.

3. SUVREMENI PRISTUP PROUČAVANJU EUROPSKOG KULTURNOG NASLJEĐA Zbog slabijih rezultata iz humanističkih područja nužna je primjena novih metodičkih postupaka koji će učenike staviti u prvi plan, u kojem oni postaju istraživači i na temelju prikupljenih znanja i iskustava mogu donositi zaključke i razvijati kritičko mišljenje i time razvijati svoj identitet te ga globalno promatrati. Globalno shvaćanje kulturnog identiteta i prihvaćanje lokalnih spoznaja pruža pojedincu osjećaj pripadnosti, zajedništva i nacionalnosti. Kulturni identitet odgovara na pitanja poput "Tko smo?", "Kuda idemo?" i "Što posjedujemo?". Izgradnjom kulturnog identiteta društvo je sposobno definirati kulturu.

Veliki dio odgojno-obrazovnoga rada planiramo provesti kroz istraživačku i projektnu nastavu, bilo da je riječ o redovitoj nastavi ili o izvannastavnim programima i projektima. Smatramo iznimno važnim iskoristiti prednosti svih institucija koje nas okružuju i surađivati s relevantnim stručnjacima iz područja zdravstva, kulture i sporta te izvanučionički rad kombinirati u izvanučioničkim prostorima i poučavati na konkretnim materijalima. Poučavanje ćemo usmjeravati i na zavičajne teme jer rad na zavičajnim sadržajima ima mnogobrojne prednosti. Proučavanje zavičaja zapravo je učenje iz primarnih izvora znanja, a iskustvena i istraživačka nastava pridonose boljem razumijevanju nastavnih sadržaja i povećanju učeničke motivacije.

Naši učitelji svjesni su potrebe cjeloživotnog obrazovanja, izrađuju plan stručnog usavršavanja te poboljšavaju svoja sadašnja znanja i vještine na stručnim skupovima i radionicama iz svojih područja. Osim usavršavanja u svom stručnom području, mnogi učitelji se usmjeravaju i prema drugim područjima (pozitivna psihologja, poduzetništvo, dramska pedagogija, nutricionizam i kulinarstvo, sport, tradicijsko i kulturno naslijeđe) te nove vještine i znanja ugrađuju u svoj svakodnevni odgojno obrazovni rad.


 


 

Ostvarivanje ciljeva u poboljšanju rada škole i školskog okruženja

Glavni cilj planiramo ostvariti putem:

a) Razvijanja životnih vještina - stvoriti sigurno okruženja pravovremenim uočavanjem neprimjerenog ponašanja, prevenirati nasilje i raditi na razvijanju empatije - osnaživati timski rad u procesu poučavanja i učenja i stvoriti pozitivno i motivirajuće okruženja s jasnim pravilima - razvijati svijest o zdravoj i kvalitetnoj prehrani i tjelesnim aktivnostima (usvojiti zdrave navike) - postizati i promovirati zadovoljstvo i sreću u učionici, ali i izvan nje, usvajajući potrebna znanje i životne vještine (komunikacijske, suradničke, poduzetničke kao i razvoj samopouzdanja, pozitivnog razmišljanja, zahvalnosti) u svrhu ostvarenja najviših potencijala u sadašnjem i budućem životu - usavršiti suradničko, inkluzivno i kreativno okruženje za učenje u zatvorenom i otvorenom prostoru - upoznavati i poštivati različite kulture i narode i razvijati osjećaj pripadnosti - jačati samopouzdanje nastavnika u međunarodnoj komunikaciji i suradnji razvijati jezične i komunikacijske vještine - poboljšati organizacijske vještine nastavnika i poticati samostalne inicijative u pronalaženju, provedbi, monitoringu, diseminaciji, evaluaciji i uspješnoj implementaciji projekata.

b) Proširivanja znanja o inovativnim i kreativnim metodama - razvijati metode za istraživačku- izvanučioničku i redovnu nastavu (metode muzejske interpretacije, suradničko učenje, metoda obrnute učionice, metode oblikovanja ugodnog učeničkog ozračja) - primjenjivati elemente dramske pedagogije za razvoj kreativnosti, samopouzdanja i kritičkog mišljenja - razumjeti i uočiti umjetničkie vrijednosti (posjet galerijama, kazalištu, muzejima...), razviti divergentno mišljenja, maštu i kreativnost, senzibilizaciju za dramsku umjetnost i scenski prikaz, razviti estetske i radne sposobnosti kroz izražavanje i stvaranje.

c) Jačanja pripadnosti europskom kulturnom nasljeđu - intenzivnije uključivati zavičajne teme u nastavne sadržaje - buditi interes i motiviranost za proučavanje lokalne i europske kulturne baštine - razviti osobni identitet kroz istraživanja sličnosti i različitosti europskih kulturnih krugova - razviti osjećaj pripadnosti europskom kulturnom nasljeđu.


 

Uloga europskih projekata u ostvarenju vizije naše škole

U strategiji i viziji za poboljšanje rada škole i školskog okružja, kao i postizanje ciljeva, ključnu ulogu imaju europski projekti putem kojih naši učenici i učitelji postaju aktivni sudionici suvremenih europskih trendova, modernih obrazovnih sustava, cjeloživotnog učenja i razmjene znanja i iskustava na međunarodnoj razini.


 


 


 

Ove školske godine uključeni smo u dva europska projekta Erasmus+ KA1 projekta Nova dimenzija obrazovanja za bolju Europu i Erasmus+ KA2 projekta strateškog partnerstva Together – to get there, koji su dio strategije razvoja naše škole, a koji će svakako doprinijeti ostvarenju vizije i ciljeva.

Osim aktivnosti za učenike, u sklopu europskih projekata planiramo i dodatno educiranje nastavnika i poboljšavanje njihovih profesionalnih znanja i vještina kako bi uspješnije stvarali pozitivni, inovativni i visoko motivirajući nastavni proces i školsku atmosferu. Kroz primjenu stečenih znanja i vještina, kao i novih programa, tehnika, metoda i alata doprinijeti će se razvoju životnih vještina, osjećaju uspješnosti, zadovoljstva i samoostvarenja u akademskom, profesionalnom, društvenom i privatnom životu učenika i učitelja.


 

Mario Jager i Stanislava Kuharski


 


 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Mario Jager   datum: 25. 9. 2019.

English

Oglasna ploča

Udžbenici

Popis udžbenika nalazi se u priloženom dokumentu.

(kupuju se naslovi označeni plavom bojom)

Priloženi dokumenti:
Popis udzbenika 21 22.zip


Projekti


Korisni linkovi

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju